شرکت مخابرات شرکت دیتا

 خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میباشد:

  • ارائه ، نصب و راه اندازي نرم افزار آموزش الكترونيكي و برگزاري سه دوره مهارتهاي هفت گانه ، مخابراتي بصورت زنده