شرکت رايان سايپا

خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میباشد:

  • برنامه ريزی استراتژيک 
  • نظام ارزيابیعملکرد BSC
  • مهندسی فرايندها 
  • معماری اطلاعات و داشبورد مديريتی