شرکت کارت ايران خودرو

   خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میاشد:

  • استقرار و پشتيبانی سرورهای کارت
  • بانک اطلاعاتی اوراکل و سرويس دهنده وب
  • معماری اطلاعات و د اشبورد مديريتی