شرکت ساپکو

   خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میاشد:

  • اجراي پروژه هاي فناوري اطلاعات و آموزش و مديريت سيستم هاي داده اي
  • مشاوره در اجراي سيستم هاي Oracle, DBA, MIS و آموزش و ارتقا سطح علمي کارکنان