سازمان گسترش و نوسازی

در برنامه سوم، سیاست بر این بود که با اجرای همزمان اصلاحات ارضی و با انتقال سرمایه زمین‌داران، اولین هسته‌های سرمایه‌گذاری صنعتی شکل گیرد.

   از آن جایی که سرمایه‌داران نوپا با مفاهیم مدیریت صنعتی آشنا نبودند، سازمان مدیریت صنعتي برای جدا کردن مدیریت از مالکیت و بانک توسعه صنعتی برای کمک به منابع مالی و تقویت بنیانهای تشکیل سرمایه ایجاد شدند.

   در جریان اجرای برنامه سوم ضرورت وجود مؤسسه‌ای توانمند و فراگیر برای توسعه بخش صنعت و تسریع در صنعتی شدن مورد توجه قرار گرفت. لذا در تیرماه 1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شد.

   سازمان گسترش با بررسی عملکرد گذشته و نگاهی به کارنامه سی ساله، استراتژی‌ها، مأموریت‌ها و اهداف دهه آینده را پایه‌گذاری کرد. به این منظور با استفاده از مطالعات وسیعی که از طریق مهندسین مشاور در جهت طرح‌ریزی استراتژیک توسعه آتی و مطالعاتی که برای تجدید ساختار انجام شد، در اولین قدم مأموریتهای آتی به شرح زیر به اعضای محترم مجمع عمومی پیشنهاد شده است :

  • مشارکت در برنامه‌ریزی و تنظیم خط‌مشی‌های (استراتژی) توسعه صنعتی
  • توسعه ابعاد حضور در بازارهای جهانی
  • جذب همکاریهای بین‌الملل در ابعاد سرمایه‌گذاری، اجرای طرحهای صنعتی و تحقیقات تکنولوژی
  • سرمایه‌گذاری و ایجاد پایگاههای ساخت و تولید
  • توسعه تکنولوژی‌های مورد نیاز و نو
  • انجام پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی
  • توسعه کارآفرینی و تربیت مدیران کارآفرینی
  • توسعه پیمانکاریهای عمومی
  • ارائه خدمات پشتیبانی (فنی، مالی، مدیریتی و بازاریابی) به واحدهای صنعتی و معدنی.