شورای عالی اطلاع رسانی

   شوراي عالي اطلاع‌رساني به‌منظور سياستگذاري در امر اطلاع‌رساني و هدايت شبكه‌ها و مراكز اطلاعاتي و هماهنگي فعاليت آنها و همچنين تدوين برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت در زمينة تحقيقات بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي اطلاع‌رساني در قالب نظام اطلاع‌رساني جمهوري اسلامي ايران در سال 1377 تصويب و تشكيل شده است.