سازمان معاونت راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ

خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میباشد.

  • ارزيابي، تحليل وايجاد پروژه هاي مديريتي براي سيستم هاي ترافيک پليس با بهره برداري ا زتکنولوژي ها
  • (UML,CDM Method  ,J2EE Tech,Designer ,Developer,Oracle 9i,BEA  Weblogic,Together,…)                
  • ايجاد سيستم هاي امنيتي توسط oracle policy manager و ارائه راه حل هاي اجرايي توسط EAI (Enterprise application integration)