شرکت اکتيواندسی پارسيان

 خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میاشد:

  • ارائه خدمات پشتيبانی الکترونيکی پرداخت - طرف قرارداد شرکت اکتيواندسی  پارسيان, نمايندگی تجارت الکترونيکی بانک پارسيان