بانک کشاورزی

   خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه شبکه مخابرات و مشاوره مديريت به شرح ذیل میباشد:

  • بهبود و ايجاد تسهيلات براي ساختار شبکه بانک کشاورزی
  • شاوره در قسمت هاي مختلف شبکه از قبيل WAN , SAN,...