بانک صادرات

   بانک صادرات ایران با سرمایه ای بالغ بر 16803 میلیارد ریال داراي 3090 شعبه در کشور و 21 شعبه،3 دفتر سرپرستي،2 بانک مستقل و 2 بانک مشترک در خارج از کشور مي باشد و نزديک به 60 سال است که در عرصه بانکداری و ارائه خدمات بانکی به مردم شریف میهن اسلامی می درخشد.

   خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میاشد:

  • کيوسک بانک صادرات ( ساخت نرم افزار ، تجهيز و نگهداری 150 دستگاه در سراسر ايران ) همکاری با شرکت تجاری ميکرونرم افزار