شرکت توانیر

 خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میباشد:

1. حوزه اسناد دفتر حقوق و پاسخگويي به شکايات مشتری  توانير

  • استقرار  ISMS

2. حوزه فضای تبادل اطلاعات الکترونيکی – شرکت توانير

  • استقرار ISMS