تعالی سازمانی،EFQM

   به منظور حرکت سيستماتيک در راستاي سرآمدي همه جانبه، سازمانها ناگزير از بکارگيري مدل هاي تعالي سازماني مي باشند. يکي از مطرح ترين مدل هاي سرآمدي ، مدل بنياد اروپائي مديريت کيفيت EFQM مي باشد.مدل سرآمدي EFQM يک مدل غير تجويزي است به اين معنا که هيچ اجبار و التزامي نسبت به اجراي رهنمودهاي مطرح در مدل نيست. به عبارت ديگر اين مدل براي بهبود سازمان با بهره گيري از افراد خود سازمان پياده سازي مي شود، نه در مقابله با آنها و توسط ديگران. با بکارگيري مدل EFQM در سازمان، کليه فعاليتهاي سازمان از لحاظ کيفي مورد بررسي قرار گرفته و فرصتهاي بهبود توسط خود آنها شناسايي مي شوند و اين فرصتها توسط مدل به صورت پروژه هايي اجرايي جهت بهبود، برنامه ريزي مي شوند.

تعالی سازمان efqm

خدمت / سرويس : 

   مشاوره EFQM

شرح خدمت / سرويس : 

   خدمات مشاوره در زمينه استقرار نظام ارزيابی عملکرد  

کاربرد :

  • ارزيابی عملکرد
  • تدوين شاخصهای ارزيابی عملکرد
  • ارائه پروژه های بهبود
  • اخذ گواهينامه های بين المللی و جايزه تعالی
  • خود ارزيابی