کارت امتيازی متوازن

   ديگر با توجه به تعيين استراتژي ها و طرح ريزي برنامه هاي اجرايي و عملياتي براي تحقق اهداف شرکت ، لازم است به وسيله استقرار نظام مديريت عملکرد ، منابع مربوط به هر يک از برنامه ها مشخص شده و شاخص هاي سنجش و اندازه گيري عملکرد تعيين گردد. متعاقباً با جمع آوري و تحليل داده هاي عملکرد براي سازمانها و شركتهاي زيرمجموعه , يک کارنامه دوره اي عملکرد براي آنها صادر شده و ميزان تحقق و عدم تحقق اهداف معين مي گردد.

روش کارت امتيازي متوازن (Balanced Scorecard) يکی از معروفترين روش هاي سنجش عملکرد است که مورد طرح ريزي قرار مي گيرد.

 در اين مدل از چهار منظر مالي، مشتري، فرآيندها و رشد و يادگيري كاركنان به سازمانها و شركتهاي زيرمجموعه پرداخته مي شود. با استفاده از اين روش، مديران شرکتها بين استراتژي ها، برنامه ها و بودجه سازمان ارتباط منطقي برقرار کرده و از اين طريق مديريت بر عملکرد سازمانها ميسر خواهد شد.

خدمت / سرويس : 

   تدوين برنامه ريزی استراتژيک عملياتی شرکتها مبتنی بر مدل کارت امتيازی متوازن

شرح خدمت / سرويس : 

   خدمات مشاوره در زمينه استقرار نظام ارزيابی عملکرد  

کاربرد :

  • تدوين برنامه عملياتی شرکت
  • تدوين شاخصهای ارزيابی عملکرد
  • ارائه نقشه راه استراتژيک