مهندسی سازمان

   مفاهيمي مانند بلوغ سازماني  و مهندسی سازماني به عنوان بهينه‌ترين روش براي ايجاد بلوغ در جهت کارآمدي و توانمند سازي سازمان‌ها و دانش محور شدن آنها مطرح می گردد. هدف از مهندسي  سازماني بالابردن قابليتهاي کيفي و کمي براي توليد و ارائه خدمات با هزينه و زمان کمتر از طريق بازنگري و باز تعريف استراتژيها 
,سرويسها , فرايندها و به كارگيري ابزارهاي نوين فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌باشد. بازنگری در تمامی ابعاد سازمانی نگرش اصلی در مهندسی سازمان است و نيازمند تغييرات اساسی و بنيادين است . مديريت تغيير از ريسکهايي است که در روند انجام مهندسی سازمان می بايست مانيتور گرديده و برنامه ای مدون ومناسب برای غلبه بر آن داشت.

مهندسی سازمان

از جمله سرويسها وخدمات مورد ارائه اين مجموعه به شرح ذيل است:

خدمت / سرويس :  

   عارضه يابی  

شرح خدمت / سرويس :

   سازمان در چهار سطح استراتژی , سرويس , فرايند , تکنولوژی مورد بررسی  قرار گرفته و گزارش عارضه يابی , شامل تمامی موارد و مشکلات لايه های  سازمانی بصورت کاربردی ارائه می گردد. 

 کاربرد :

 • ديد کاملی از وضعيت شرکت به مديران مجموعه ارائه می نمايد
 • برای انجام بهبود های سازمانی در سطح کلان مورد نياز است .
 • به برنامه ريزی جهت بهبود کمک می نمايد .
 • بر اساس آن می توان نقشه راه بهبود سازمانی را تدوين نمود.

خدمت / سرويس : 

   مهندسی سازمان -  بهبود فرايندی بر اساس مدل SAP Best practices 

شرح خدمت / سرويس : 

   فرايندها ی کسب وکار و عملياتی , مورد مطالعه و فرايندهای بهبود يافته  ارائه  می گردند.مطابق فرايندهای بهبود يافته , ساختار سازمانی بهينه ارائه می گردد.    

مدل بهينه بر اساس بهينه روش شرکت SAP و ديگر مدلهای بهينه ارائه مي  گردد. مدلسازی تا سه سطح انجام می گردد 

 کاربرد :

 • موفقيت شرکت را تا حد زيادی ارتقاء می دهد
 • ساختار سازمانی مطلوب شکل می گيرد.
 • شرح وظايف سازمانی , بدرستی تعريف می گردند.
 • موفقيت پروژه هايي مانند ERP را تا حد زيادی افزايش می دهد.
 • باعث کاهش هزينه ها , و افزايش بهبره وری می گردد.

خدمت / سرويس : 

   مهندسی سازمانی-  بهبود های جامع سازمانی 

شرح خدمت / سرويس : 

   سازمان بر اساس چهار سطح استراتژی , سرويس , فرايند , تکنولوژی و منابع  انسانی مورد بررسی قرار گرفته , در سطح فرايندی بر اساس مدل SAP ,   فرايندها ی بهبود ارائه می گردند , در سطوح استراتژی , سرويس و تکنولوژی  پروژه های بهبودونقشه راه رسيدن به آنها  ارائه خواهد گرديد 

کاربرد :

 • موفقيت شرکت را تا حد زيادی ارتقاء می دهد
 • شرکت را تا حد زيادی ارتقاء می دهد
 • ساختار سازمانی مطلوب شکل می گيرد
 • شرح وظايف سازمانی , بدرستی تعريف می گردند
 • موفقيت پروژه هايي مانند ERP را تا حد زيادی افزايش می دهد
 • موفقيت پروژه های بهبود را افزايش می دهد
 • باعث کاهش هزينه ها , و افزايش بهره وری می گردد
 • سازمان در تمامی ابعاد رشد خواهد نمود
 • باعث ارتقاء چشمگير امتياز EFQM می گردد

 

خدمت / سرويس :  

   نقشه راه بهبود – Improvement Road Map 

شرح خدمت / سرويس :

   سازمان در چهار لايه استراتژی , سرويس , فرايندو تکنولوژی مورد بررسی قرار  گرفته , يکی از ابزارهای ارزيابی ,معيارها و زيرمعيارهای EFQM است , بر اين  اساس نقشه راهی شامل ليست کاملی از پروژه های بهبود سازمانی به همراه  اولويت , زمان و هزينه انجام آنها ارائه می گردد. 

کاربرد :

 • شناخت سازمان در تمامی ابعاد صورت می پذيرد
 • با عث ارتقاء چشمگير امتياز EFQM می گردد
 • برنامه ريزی کوتاه مدت و دراز مدت شرکت را شکل می دهد