مديريت پروژه Project Management

   با پشتوانه اي بالغ بر دو دهه ارزیابی پروژه‌های استراتژیک در صنايع مختلف امکان ارائه  مجموعه راه‌حل‌های مديريت و ارزیابی مدیریت پروژه برای کشف مسائل و چالش‌هایی که به طور معمول پروژه‌ها در اجرا  مواجه می­شوند، فراهم گرديده است .

مديريت پروژه برجاس

   با دانش و تجربه گسترده و متدولوژی مديريت و  ارزيابی مديريت پروژه که بر حوزه‌های کلیدی مدیریت پروژه به اثبات‌ رسيده، تمرکز کرده‌ایم. علاوه بر موضوعات اصلی مديريت پروژه، ساير عناصر کلیدی را نیز در ارزیابی پروژه ها بررسی می نماييم و سه راه‌حل مجزای ارزیابی پروژه را ارایه مینماييم  که برای ارزیابی پروژه‌ها بدون توجه به زمان اجرا، بودجه، صنعت و یا خروجي های پروژه طراحی شده‌اند.

   با اطمینان کامل مطمئنیم که تمامی ذی‌نفعان، مدیران و پرسنل پروژه از ارزیابی عميق پروژه های خود استقبال کرده تا از روند اجرای پروژه های خود کاملاً آگاه و در صورت نياز روش های اجرايی خود را بهبود دهند تا پروژه با موفقیت کامل به اتمام برسد.

خدمت / سرويس : 

   مديريت و ارزيابی پروژه

شرح خدمت / سرويس : 

   ارائه خدمات مشاوره در زمينه مديريت و ارزيابی پروژه ها 

کاربرد :

  • مديريت پروژه ها
  • ارزيابی پروژه ها