بهينه‌سازي‌ فرآيندهاي‌ کسب‌وکار | برجاس

بهينه‌سازي‌ فرآيندهاي‌ کسب‌وکار

   در مديريت ، توجه جدي به فرايندهاي کسب وکار و اهميت مديريتي آنها براي دستيابي يک سازمان به اهداف خود ، از کار مايکل همر در اواسط دهه 80 ميلادي شروع شد . همر با طرح ايده « باز مهندسي فرايندهاي کسب وکار » يا BPR نشان داد که سازمانها براي باقي ماندن در عرصه رقابت ناچارند به بازانديشي در فرايندهاي کاري خود و طراحي مجدد آن بپردازند . پس از همر ، نظريه پردازان مديريت  در دهه 90 ميلادي توجه روز افزوني به فرايند کسب وکار و مهندسي اين فرايندها نشان دادند و کوشيدند بين همه حوزه هاي مديريت و اين مفاهيم رابطه برقرار کنند ، به گونه اي که مکتب مديريتي حاکم بر اين دهه را برخي « مديريت مبتني بر فرايند » ناميده اند .

   منظور از ارائه اين سرويس مدلسازي و بهبود فرايندها ي سازماني در زنجيره ارزش است  . بهينه سازی جزيي فرايندها را بهينه سازی فرايندها (BPI) و بازمهندسی اساسی و بنيآدين فرايندها را مهندسی مجدد BPR) ناميدند.

خدمات مرتبط به آن توسط اين مجموعه به شرح ذيل است:

خدمت / سرويس : 

   بهبود فرايندی بر اساس مدل SAP Best practices 

شرح خدمت / سرويس : 

   فرايندها ی کسب وکار و عملياتی , مورد مطالعه و فرايندهای بهبود يافته  ارائه  می گردند.مطابق فرايندهای بهبود يافته , ساختار سازمانی بهينه ارائه می گردد.    مدل بهينه بر اساس بهينه روش شرکت SAP و ديگر مدلهای بهينه ارائه مي   گردد. مدلسازی تا سه سطح انجام می گردد 

  کاربرد :

 • موفقيت شرکت را تا حد زيادی ارتقاء می دهد
 • ساختار سازمانی مطلوب شکل می گيرد
 • شرح وظايف سازمانی , بدرستی تعريف می گردند
 • موفقيت پروژه هايي مانند ERP را تا حد زيادی افزايش می دهد
 • باعث کاهش هزينه ها , و افزايش بهبره وری می گردد

 

خدمت / سرويس : 

   مکانيزاسيون رابطهای ذينفعان Business Process Automation 

شرح خدمت / سرويس :

   به منظور ارتباط مناسب سيستمی با ذينفعان اصلی  شامل سهامداران ,  مشتريان , کارکنان , تامين کنندگان , اين سرويس ,اين امکان را بر اساس  پورتال سازمانی فراهم می آورد و اغلب سرويسهای مورد ارائه از اين طريق  ارائه خواهد گرديد . اثربخشی آن از برخی جها ت از ERP بيشتر است . 

 کاربرد :

 • موفقيت شرکت را تا حد زيادی ارتقاء می دهد
 • شرکت را تا حد زيادی ارتقاء می دهد
 • امکان برقراری سيستمی با ذينفعان فراهم می گردد
 • برخی از فرايندهای شرکت مکانيزه می گردند
 • لايه سرويسها , تا حد زيادی پوشش داده خواهد شد
 • سطح تکنولوژيکی شرکت ارتقاء می يابد

  

خدمت / سرويس : 

   نقشه راه بهبود – Improvement Road Map 

 شرح خدمت / سرويس :

   سازمان در چهار لايه استراتژی , سرويس , فرايندو تکنولوژی مورد بررسی قرار  گرفته , يکی از ابزارهای ارزيابی ,معيارها و زيرمعيارهای EFQM است , بر اين  اساس نقشه راهی شامل ليست کاملی از پروژه های بهبود سازمانی به همراه  اولويت , زمان و هزينه انجام آنها ارائه می گردد. 

کاربرد :

 • شناخت سازمان در تمامی ابعاد صورت می پذيرد.
 • باعث ارتقاء چشمگير امتياز EFQM می گردد.
 • برنامه ريزی کوتاه مدت و دراز مدت شرکت را شکل می دهد. 

 

خدمت / سرويس : 

   آموزش و نظارت  بر اجرای بهبود  منابع ( تجهيزات, منابع انسانی , گردش کالا , مالی ,  توليد , مشتريان , زنجيره تامين )

شرح خدمت / سرويس :  

   به جهت استقرار پروژه های بهبود نياز است تا تمهيدات و برنامه مشخصی  تدوين گردد , با اجرای اين سرويس , سازمان قابليت اجرای پروژه های بهبود  را تجربه نمايد . امور آموزش و نظارت بر عهده اين  مجموعه خواهد بود . 

کاربرد :

 • موفقيت شرکت را تا حد زيادی ارتقاء می دهد
 • شرکت را تا حد زيادی ارتقاء می دهد
 • موفقيت پروژه هايي مانند ERP را تا حد زيادی افزايش می دهد
 • باعث کاهش هزينه ها , و افزايش بهره وری می گردد
 • ارتقای فرهنگی و آموزشی کارکنان انجام می پذيرد