برنامه ريزي استراتژيك

   اجراي فرآيند مديريت استراتژيك در يك شركت، تحت تأثير عوامل محيط داخلي و خارجي شركت، اهداف سازماني ، ديدگاه مديران ، فرهنگ سازماني و نوع كسب و كار شركت قرار مي گيرد . همچنين يك شركت  بايد  با استقرار نظام مديريت استراتژيك، سعي نمايد همگرايي و يكپارچگي مابين ارزشهاي فردي و ارزشهاي سازماني در كل شركت برقرار نمايد ، اين گونه است كه تحقق به اهداف استراتژيك با عملكرد مطلوب كليه كاركنان  در شركت  ميسر خواهد بود. 

بديهي است ايجاد و استقرار نظام مديريت استراتژيك در هر شركتي به دنبال خود ، تغيير و تحول در فرهنگ سازماني ، استراتژي ها و فرآيندهاي كاري را به همراه خواهد داشت. طبيعتاً اين تحول به سمت پويايي و ارتقاي ميزان بهره وري عوامل مختلف در سازمان و نهايتاً افزايش سودآوري پيش خواهد رفت.

 نمودار کلی برنامه ريزی استراتژيک

مدیریت استراتژیک

 

خدمت / سرويس : 

   تدوين برنامه ريزی استراتژيک شرکتها در جهت نيل به اهداف تعيين شده بلند مدن و کوتاه مدت

 شرح خدمت / سرويس : 

   خدمات مشاوره در زمينه استقرار نظام مديريت استراتژيك. 

 کاربرد :

  • توسعه کسب وکار
  • برنامه ريزی هدفمند
  • تدوين برنامه ها و طرحهاوپروژه ها
  • تدوين استراتژی