معماري سازمانی

   معماري سازماني امروزه به عنوان اصلي‌ترين ابزار براي بالابردن کارآيي سازمان‌ها شناخته مي‌شود. پس از همگاني شدن استفاده از ابزارهاي حوزه فناوري اطلاعات مانند نرم‌افزار، سخت‌افزار، کارت و... در بسياري از سازمان‌ها پيشرفت دلخواه در بهبود كيفيت ارائه خدمات حاصل نگرديده.  و لذا با بررسي‌هاي به عمل آمده اين نتيجه حاصل شد که" تنها استفاده از ابزارهاي پيشرفته سبب افزايش کارآيي سازمان‌ها" نمي‌گردد.بر همين اساس بود که مفاهيمي مانند بلوغ سازماني ايجاد و معماري سازماني به عنوان بهينه‌ترين روش براي ايجاد بلوغ در جهت کارآمدي و توانمند سازي سازمان‌ها و دانش محور شدن آنها مطرح گرديد.

معماري سازمانی برجاس

هدف از معماري سازماني بالابردن قابليتهاي کيفي و کمي براي ارائه خدمات با هزينه و زمان کمتر از طريق به كارگيري ابزارهاي نوين فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌باشد.

   معماري سازماني چابك روشي است جهت توصيف كامل جنبه ها و لايه هاي مختلف يك سازمان متلاطم، كه تغييرات پيش بيني نشده ماموريتي و فناوري به صورت گسترده و زياد برآن تاثيرگذارند. اين تغييرات گسترده به دليل اين كه غيرقابل پيش بيني هستند نمي توان براي آنها برنامه ريزي خاصي تدوين كرد و لذا هرچه قدرهم كه انعطاف پذيري وجودداشته باشد ممكن است نتوان با آنها مقابله كرد.

بدين منظورمعماري سازماني چابك قادر است با استفاده از مدل ها و تكنيك ها و روشهاي خاصي اقدام به توصيف وضعيت موجود و وضعيت مطلوب سازمان متلاطم نمايد. علاوه بر آن معماري سازماني چابك حاوي طرح خاصي موسوم به طرح گذار نيز هست كه نحوه رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب يك سازمان متلاطم را مشخص مي كند.

معماري سازماني چابك نتيجه گرا است وبيشتر برروي خلاقيت و ابتكار ا فراد متمركز است .

   اهميت و ضرورت معماري سازماني چابك زماني است كه به دليل بروز تغييرات پيش بيني نشده فناوري و ماموريتي بر يك سازمان متلاطم ، روش هاي موجود معماري سازماني دچارمشكلات متعدد مي شوند كه اين مساله موجب عدم نتيجه گيري و حتي شكست معماري سازماني مي شود.

خدمت / سرويس : 

معماری سازمانی

شرح خدمت / سرويس :

  • معماری سطحاستراتژيک
  • معماری سطح سرويس / خدمات
  • معماری سطح فرايند
  • معماری سطح تکنولوژی/منابع انسانی

کاربرد :

  • مهندسی مجدد سازمان
  • مهندسی مجدد فرايندها
  • بهبود عملکرد سازمان
  • تدوين نقشه راه استراتژی کسب وکار /فن آوری اطلاعات و ارتباطات