مشاوره ERP

   ERP از تکامل سيستمهاي برنامه  ريزي نيازهاي مواد  و منابع توليد  (MRP II) پديدار گشته است . از ديدگاه Business، ٍERP از توسعه مدلهاي هماهنگ کننده  ميان فرايندهاي توليدي به مدلهاي يکپارچه سازي فرايندهاي اصلي Enterprise حاصل گشته است. انتخاب و استقرار ERP نياز به دانش بالايي از صنعت , حوزه کسب وکار , سازمان و تکنولوژي دارد .

مشاوره ERP برجاس

   برنامه ريزي جامع منابع سازماني , از جمله راهکارهاي مديريتي و نرم افزار ي است که مدتهاي مديدي است از چالشهاي جدي شرکتها و کارخانجات و سازمانهاي ايراني است , ليکن به دليل عدم شفافيت و شناخت کامل مسيري که ميبايست پيمود مشکلات فراواني را به همراه داشته است . اين شرکت با تجربه اي بالغ بر 10 سال در اين حوزه و اجراي پروژه هاي موفق مرتبط , آمادگي آنرا دارد که تجربياتش را در اختيار مشتريان خود قرارداده تا موفقيتي ديگر را تواما" تجربه نمايند.

خدمت / سرويس : 

مشاوره  ERP

شرح خدمت / سرويس :

به منظور استقرار ERP ,نياز است تا از جات مختلف ERP ها مورد ارزيابی  قرارگرفته و متناسب با آن سازمان ارزيابی و انتخاب گردند.از جمله خدمات قابل ارائه:

 • ارزيابی وانتخاب ERP
 • ارائه نقشه راه استقرار ERP
 • مشاوره و نطارت بر پروژه های ERP
 • يکپارچه سازی ERP با ديگر سيستمها
 • مدلسازی و بهبود فرايندها منطبق با ERP
 • مدلسازی و بهبود فرايندها بر اساس الگوهای SAP,SCOR
 • تعيين سطح آمادگی پذيرش ERP در سازمان
 • سازماندهی مناسب جهت استقرار ERP

کاربرد :

 • موفقيت شرکت را تا حد زيادی ارتقاء می دهد
 • توانايي شرکت را تا حد زيادی ارتقاء می دهد
 • ريسک شکست پروژه را تا حد زيادی کاهش می دهد.
 • امکان ارزيابی بهينه پروژه ERP فراهم می آورد
 • ميزان آمادگی شرکت را تا حد زيادی جهت استقرار ERP افزايش می دهد.