مشاوره فاوا(فن آوری اطلاعات و ارتباطات)

   در دنيای کسب و کار امروز با سطح بالای رقابت و پيجيدگيهای خاص , استفاده از ابزارهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات نيز يکی از چالشهايي است که همواره مديران و مجموعه های اقتصادی با آن مواجه هستند , استفاده از نقش توانمند ساز فن آوری و يا هسته اصلی کسب وکار و تجارت از جمله سوالهای کليدی است که بايد پاسخ داده شود و از سوی ديگر استفاده ار فن آوری نسخه ای نيست که برای همه بصورت يکسان تجويز گردد , لذا يکی از سرويسها وخدمات اين مجموعه ارائه خدمات مشاوره حرفه ای در اين حوزه و تمامی سطوح است.

خدمت / سرويس : 

مشاوره فاوا(فن آوری اطلاعات و ارتباطات) برجاس

   مشاوره  فن آوری اطلاعات و ارتباطات 

شرح خدمت / سرويس :

 •   ارائه خدمات مشاوره زيرساختی
 •   ارائه خدمات مشاوره سيستمهای کاربردی
 •   ارائه خدمات مشاوره سازمانی و فرايندی
 •   ارائه خدما ت مشاوره يکپارچگی (Integration)
 •   ارائه خدمات مشاوره استراتژيک
 •   ارائه خدمات تعيين سطح آمادگی فاوا

کاربرد :

 • موفقيت شرکت را تا حد زيادی ارتقاء می دهد
 •  توانايي شرکت را تا حد زيادی ارتقاء می دهد
 • ريسک شکست پروژها را تا حد زيادی کاهش می دهد.
 •  امکان ارزيابی بهينه پروژه های فاوا را فراهم می آورد
 • ميزان آمادگی شرکت را تا حد زيادی جهت استقرار فاوا افزايش می دهد.