پورتالهای سازمانی

   پورتال در صنعت و سازمانها  , درگاه واحد ورودي براي ارائه سرويسها وخدمات لازم به تمامي ذينفعان و پوشش دهنده نيازهاي زنجيره تامين /ارزش سازمانی است .

فناوري پورتال باعث دستيابي امن به اطلاعات, توزيع شدگي کارها و مکانيزه کردن فرايندها مي شود.

اين ابزار بايستي بتواند:

  • بهره وري را از طريق دستيابي کارا به اطلاعات و برنامه هاي کاربردي مربوطه افزايش دهد. 
  • اطلاعات را با مشتريان, شرکاء و ديگر ذينفعان در يک زيرساخت امن و توزيع شده به اشتراک گذارد.
  • هزينه ها را با روان سازي فرايندها و حذف کاغذ و رويه هاي دستي ديگر کاهش دهد. 

خدمت / سرويس : 

   پورتالهای سازمانی

شرح خدمت / سرويس :

  • استقرار پورتال Sharepoint
  • آموزش و توسعه پورتال Sharepoint

  کاربرد :

  • درگاه ارتباطی با ذينفعان
  • امکان ارتباط با ديگر سيستمها در محيطی يکپارچه
  • پياده سازی فرايندهای مکانيزه
  • امکان مانيتورينگ شاخصها