سیستمهای مدیریت تصمیم گیری | برجاس

سیستمهای مدیریت تصمیم گیری

   بزرگترين بيماري يک سازمان کمبود اطلاعات دقيق و بموقع مي باشد. با وجود اين حقيقت, مديران براي تصميم گيري تحت فشار هستند و معمولا بر اساس يک تصميم گيري حدسي مجبور به ريسک مي شوند. اين ريسکها بعضا باعث از دست رفتن يکسري سودها و منافع کسب و کار مي شوند.

بستر هوشمندي کسب و کار و داشبورد مديريت  امکان مديريت داده ها, دستيابي به داده ها و تحليل داده ها را در زمان و هزينه کمتر امکان پذير مي سازد.اين شرکت در اين حوزه دارای ابزارها و تجربيات بسيار ارزند ه ای است , حوزه هايي که سطوح استراتژيک و فرايندی را پوشش داده و امکان مانتورينگ شاخصها و سازمان را براحتی ميسر می سازد.

خدمت / سرويس : 

سيستمهای داشبورد و تصميم گيری مديريتی

شرح خدمت / سرويس :

 • ارائه محصولات داشبورد مديريتی
 • ايجاد داشبورد مديريتی بر پايه ابزارهای Qlikview
 • ايجاد داشبورد مديريتی بر پايه ابزارهای Oracle
 • ايجاد داشبورد مديريتی بر پايه ابزارهای Cognos
 • توسعه شاخصهای مديريتی
 • توسعه شاخصهای بهره وری
 • توسعه شاخصهای استراتژيک
 • توسعه شاخصهای ارزيابی عملکرد

  کاربرد : 

 • امکان مانيتورينگ سازمان
 • امکان کنترل و نظارت مستمر
 • يکپارچگی داده ها