سيستمهای جامع کاربردی

   تحليل , طراحی , توليد و توسعه سيستمهای کاربردی بصورت Client/Server , بر پايه محيط وب , بر اساس متدلوزيهای مختلف شی گرا و يا ساخت يافته ازجمله خدماتی است که در اين حوزه ارائه می گردد , محيطها ی مبتنی بر توسعه ساختارهای کسب وکار مانند تجارت الکترونيک (E-Commerce , E-Business , B2B , B2C) و با استفاده از ابزارهای .Net ويا Java  سوابقی است که در کارنامه چندين ساله اين مجموعه وجود دارد.

  اين سرويسها شامل موارد ذيل است :سیستم های جامع کاربردی

 •   سرويسهاي مشاوره‎‎اي (Consulting Service )
 •   پياده‎سازي (Implementation Services )
 •   مديريت پروژه و چرخه حيات سيستمها (Life Cycle Management )
 •   انتخاب ونظارت بر واگذاري سيستمهاي كاربردي (Application Outsourcing )

خدمت / سرويس : 

سيستمهای جامع کاربردی

شرح خدمت / سرويس :

 • کليه مراحل ساخت سيستمهای کاربردی
 •   مديريت پروژه ساخت سيستمهای کاربردی
 •   امور کيفی و پيکربندی سيستمهای کاربردی
 •   ارائه خدما ت يکپارچگی (Integration)

  کاربرد :

 • مکانيزاسيون امور کاربردی
 • ايجاد محيط جابک با قابليت بالا
 • توسعه کيفی سيستمها
 • ايجاد فرايندهای پويا و چابک
 • منطبق بر کسب وکار مجموعه