برنامه ريزی استراتژی فاوا

   بر اساس تحقيقات انجام شده توسط شرکت Price Water house Coopers حدود 47 درصد مديران شرکتهاي داراي رشد سريع  اعتقاد دارند که فاکتور کليدي موفقيت آنها, استراتژي هاي انعطاف پذير در پاسخ به تغييرات فزاينده تجارت بوده است. آنها توانسته اند تغييرات مربوط به اقتصاد پوياي جهاني و نوسازي هاي جديد را پوشش دهند. بعضي از شرکتها تغييرات را با افزايش بهره برداري از زيرساختهاي IT موجود و با سرمايه گذاري در تکنولوژيهاي سريع مديريت مي کنند. تحليلگران معتقدند که افزايش هزينه به علت تغييرات در تقاضاي کاربر, استراتژيهاي تجاري جديد و عدم توانائي شرکتها در بهره برداري بهتر از ظرفيت IT موجود آنها مي باشد.

   شرکتهاي تحقيقاتي زيادي, سازمانها را به يکپارچه سازي منابع تشويق مي کنند که اينکار پايان تکه تکه شدن منابع و افزايش بهره وري و کاهش هزينه ها خواهد بود. آنها معتقدند که بخش IT هر سازمان بايستي محيط هائي به عنوان يک موجوديت جامع ايجاد کنند و بدين طريق براي پوشش تغييرات بهتر منابع را اختصاص دهند و نيل به اين هدف تدوين استراتژي مناسب تکنولوژي اطلاعات است .

خدمت / سرويس : 

   برنامه ريزی استراتژی فن آوری اطلاعات و ارتباطات

شرح خدمت / سرويس :

  • تعيين ميزان سطح آمادگی سطح پذيرش فاوا E-Readiness
  • تدوين برنامه ريزی استزاتژيک فاوا
  • مديريت و امورنظارتی مرتبط 

کاربرد :

  • تعيين نقشه راه فاوا
  • تدوين پروژه ها و طرحهای ICT
  • مديريت موثر و کارای هزينه ها و کيفيت