مهندسی سازمان.... تحول سازمانی

هدف از برگزاری همایش :

  • ارائه رويکردهای جديد مديريت سازمان
  • پاسخ به سئوالات و مسائل روز مديريتی مديران
  • آشنايي مجموعه های صنعتی کشور با روشها و ابزارهای جديد مديريتی و فناوری روز دنيا به عنوان ابزاری در دست مديران برای تحقق اهدافی مانند بهره وری , سودآوری , تحول  سازمانی , تطابق با تغييرات کسب وکار , حضور مستمر و اثربخش در بازار داخلی و خارجی , استفاده موثر از فن آوری اطلاعات و ارتباطات , تدوين استراتژي کسب وکار , تدوين استراتژی فاوا , برنامه ريزی جهت مهندسی سازمان , برنامه ريزی استفرار ERP , تعيين سطح آمادگی پذيرش فاوا در سازمان , مدلسازی و بهبود فرايندهای سازمانی , برنامه ريزی  حرکت به سوی تعالی سازمانی , ارزيابی EFQM

  مخاطبین :  

  • مديران عامل مجموعه های صنعتی
  • مديران ارشد و ميانی
  • مدیران فناوری اطلاعات
  • مدیران تحول و تعالی سازمانی
  • مديران سيستمها وروشها
  • مديران استراتژي