سمينار آموزشی ERP , A…Z

 موضوع: سمينار آموزشی  ERP , A…Z

ERP  در يک نگاه

   با توجه به روند رو به گسترش جهاني شدن و افزايش رقابت در بازارهاي جهاني ، شركتها در سالهاي آينده ناگزير به پيوستن به بازارهاي جهاني خواهند بود و براي انجام اين كار وجود آمادگي لازم از جهات مختلف امري ضروري بنظر ميرسد.

   از مهمترين ابزارهاي مورد استفاده جهت كسب اين آمادگي ميتوان به عامل فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره كرد كه با استفاده از آن قادر خواهيم بود هر چه سريعتر اين مسير را طي كنيم .يكي از ابزارهاي مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات كه نقش مهمي در يكپارچگي اطلاعات و عمليات موجود در موسسات داشته و نهايتا با استفاده از امكانات خاص زمينه را براي پيوستن به بازارهاي جهاني فراهم ميسازد ، سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان يا ERP ميباشد كه در حال حاضر بعنوان يكي ازآخرين ابزارهاي برنامه ريزي و مديريت در جهان مطرح ميباشد.

   اين سيستمها قادرند با بهره گيري از فناوري اطلاعات ، سيستم ها و عمليات موجوددر سازمانهارا يكپارچه كرده و در قالب يك پايگاه اطلاعاتي واحد در دسترس قرار دهند . در بررسي ادبيات تحقيق انجام شده در اين موضوع ، مهمترين نكته نرخ بالاي شكست و ناكامي در اجراي اين پروژه ها ميباشد.

آموزش erp

اهداف دوره

  •   آشنايي مديران با روشهاي  ارزيابي و انتخاب ERP
  •   آشنايي مديران با چگونگي تطبيق نيازهاي سازمان با راهکارهاي مختلف
  •   آشنايي مديران با چگونگي  تعيين سطح پوشش نيازهاي سازمان با ERP
  •   پاسخ به سئوالا ت اجرايي مرتبط  

محتواي دوره

  •   تعريف کامل ERP , بايدها , نبايدها
  •   روش ارزيابي و انتخاب ERP
  •   مدلسازي فرايندها ومهندسي مجدد  ريسکها ي ERP
  •   ارزيابي سطح آمادگي سازمان براي پذيرش فاوا
  •   بررسي نمونه هاي مختلف اجرا شده
  •   گفتمان دو سويه