دوره مديريت زنجيره تامين

شكل‌گيري، ضرورت و مفاهيم اصلي مديريت زنجيره تامين

 • مراحل تكامل مفهوم "مديريت زنجيره تامين"
 • ضرورت‌هاي پيدايش مديريت زنجيره تامين (پيشران‌ها؛ منابع عدم قطعيت)
 • اثر شلاق گاوي (كارگاه شبيه‌سازي)
 • تعريف مديريت زنجيره تامين
 • اهداف مديريت زنجيره تامين
 • روندهاي آتي

اركان اصلي مديريت زنجيره تامين (خانه SCM)

 • مشتري‌گرايي و رقابت پذيري
 • رهبري زنجيره تامين
 • انتخاب شركاي تجاري
 • هماهنگي و يكپارچگي درون سازماني و بين سازماني
 • منبع يابي و مديريت تامين كنندگان
 • فرايندگرايي
 • به‌كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
 • ايجاد زيرساخت‌ها

مديريت ناب زنجيره تامين

 • بهبود طراحي شبكه زنجيره تامين فعلي با استفاده از مدل‌هاي رياضي
 • انتخاب استراتژي مناسب پاسخ‌گوئي به تقاضا براي بهبود جريان تقاضا و مواد در زنجيره تامين
 • بكارگيري رويكرد JIT  براي تامين مواد از تامين‌كنندگان به‌منظور بهبود جريان مواد در اجزاي بالادستي زنجيره تامين
 • بكارگيري رويكرد CPFR  به‌منظور بهبود جريان مواد در اجزاي پايين‌دستي زنجيره تامين
 • ايجاد زيرساختارهاي نرم‌افزاري مناسب براي مديريت بهتر فعاليت‌هاي زنجيره تامين
 • ايجاد يك سيستم اطلاعاتي براي يكپارچگي بهتر زنجيره تامين
 • تعريف سنجه‌هاي مناسب براي اندازه‌گيري عملكرد زنجيره تامين ناب

كسب و كار الكترونيكي در مديريت زنجيره تامين

 • مديريت الكترونيكي زنجيره تامين (E-SCM)
 • e Commerce  در زنجيره تامين
 • ابزارهاي E-SCM
 • تاثيرات تجارت الكترونيكي بر روي فرايندهاي اصلي مديريت زنجيره تامين

مدل مرجع فرايندهاي زنجيره تامين (SCOR)

 • مدل مرجع فرايندي چيست؟
 • محدوده SCOR
 • فرايندهاي اصلي SCOR
 • سطوح فرايندي مدل SCOR

گام‌هاي پياده‌سازي سيستم مديريت زنجيره تامين

 • گونه‌شناسي زنجيره تامين.
 • انتخاب مدل طراحي زنجيره تامين
 • تعيين استراتژي‌هاي زنجيره تامين
 • سيستم مديريت فرايندهاي زنجيره تامين
 • سيستم‌هاي كاربردي زنجيره تامين
 • زيرساخت‌هاي تكنولوژي اطلاعات