دوره مديريت فرايندهاي كسب و كار

مفاهيم اصلي "مديريت فرايندهاي كسب و كار"

 • رويكردها ي  تحول سازماني
 • ضرورت انتخاب رويكرد "مديريت فرايندهاي كسب  و كار"
 • سازمان و فرايندهاي كسب و كار
 • مباني و مفاهيم  فرايند و سيستم
 • سازمان فرايندگرا
 • تعريف سيستم مديريت فرايندهاي كسب و كار

مديريت اثربخش فرايندها چگونه صورت مي‌پذيرد؟

 • اهداف و استراتژي‌‌‌‌هاي سازمان
 • مدل‌سازي فرايندهاي كسب و كار
 • تعيين فرايندهاي كليدي
 • شاخص‌هاي كارايي
 • متدولوژي بهبود فرايند
 • شاخص‌هاي اثربخشي
 • همبستگي شاخص‌هاي اندازه‌گيري
 • كارت امتيازي متوازن
 • سطوح بلوغ فرايندي

طراحي تفصيلي فرايندهاي كسب و كار

 • متدولوژي شناسايي و طبقه‌بندي  فرايند
 • نقشه فرايندي
 • تعريف سطوح فرايندي
 • فرآيندها، صاحبان فرايند و شرح وظائف آن ها
 • اهداف فرآيند
 • شرح قابليتها، وجوه اشتراك سازماني
 • ورودي‌ها و خروجي‌هاي فرآيند
 • نمودار كامل و تشريحي زير فرايندها و سيستم ها
 • متدولوژي مستندسازي فرايندها

پياده‌سازي فرايندها

 • مدل‌هاي انتقال
 • متدولوژي پياده‌سازي فرايند
 • نقش‌هاي ضروري براي پياده سازي فرايند

پايش فرايندها

 • كنترل فعال فرايند
 • آديت فرايند
 • آديت داخلي
 • بازنگري نقاط برجسته (Milestone)
 • كنترل خروجي
 • كنترل مستندات ضميمه

اتوماسيون فرايند و يكپارچگي فرايندهاي سازماني (Enterprise Process Integration)

 • يكپارچگي در سطح سيستم‌هاي كاربردي (Enterprise Application Integration)
 • يكپارچگي در سطح عمليات (مديريت گردش كار: Workflow Management)
 • يكپارچگي در سطح تاكتيكال (يكپارچگي فرايندي يا  Business Process Management)
 • يكپارچگي سازماني (Business Intelligence)